Bộ nguyên tắc chung đối với chứng nhận nhóm và đa nhóm phiên bản 1.1 - 2015

Từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 bắt buộc áp dụng Bộ nguyên tắc phiên bản 1.1.