Kiểm tra chất lượng hàng hóa

VCC&C thực hiện kiểm tra chất lượng cà phê, tiêu, điều, ca cao…

Đối tác trong nước của Viện Chất Lượng Cà Phê CQI

Từ năm 2020, VCC&C trở thành Đối tác trong nước của Viện Chất Lượng Cà Phê – CQI.