Quy định về hoạt động chứng nhận

Quy trình kiểm soát sử dụng logo và dấu chứng nhận

Quy định chung về phí

UTZ Certified – Part of the Rainforest Alliance

Chương trình đánh giá chứng nhận UTZ giúp người nông dân sử dụng các biện pháp canh tác tốt hơn, trồng trọt vụ mùa tốt hơn, và tạo ra thu nhập cao hơn. Họ được học hỏi làm thế nào để cải thiện điều kiện làm việc, thích hợp với biến đổi khí hậu, và bảo vệ môi trường sống.

Xem thêm