Danh sách khách hàng UTZ

  • Danh sách chứng nhận còn hiệu lực 2020
  • Danh sách chứng nhận hết hiệu lực 2020
  • Danh sách đình chỉ / hủy bỏ chứng nhận 2020

Danh sách khách hàng 4C

  • Danh sách chứng nhận còn hiệu lực 2020
  • Danh sách chứng nhận hết hiệu lực 2020