Chứng nhận 4C

Chứng nhận 4C

4C (Common Code for the Coffee Community) là một tiêu chuẩn bền vững được công nhận toàn cầu dành riêng cho ngành cà phê nhằm định hướng sự bền vững trong chuỗi cà phê toàn cầu.

Đánh giá độc lập bên thứ ba đảm bảo sự tuân thủ với các tiêu chí bền vững cho hoạt động sản xuất và chế biến cà phê ở các khía cạnh kinh tế, xã hội và môi trường để thiết lập các chuỗi cung ứng bền vững đáng tin cậy và có tính truy nguyên cao.