Chứng nhận Rainforest Alliance

Chương trình chứng nhận Rainforest Alliance 2020 xác định một tầm nhìn lâu dài cho con đường hướng đến một nền nông nghiệp bền vững. Tiêu chuẩn nông nghiệp bền vững, cùng với hệ thống đảm bảo kết hợp với công nghệ, được thiết kế để mang đến giá trị gia tăng cho hơn hai triệu nông hộ và hàng ngàn doanh nghiệp chứng nhận theo Chương trình chứng nhận Rainforest Alliance 2020 nhằm tạo nên một hệ thống sản xuất nông nghiệp bền vững và chuỗi cung ứng có trách nhiệm.

Tiêu chuẩn nông nghiệp bền vững Rainforest Alliance

Yêu cầu canh tác
Tải xuống

Tiêu chuẩn nông nghiệp bền vững Rainforest Alliance

Yêu cầu đối với chuỗi cung ứng
Tải xuống

Quy định chứng nhận và thanh tra đánh giá 2020

Tải xuống

Các quy định áp dụng trong thời kỳ chuyển đổi chứng nhận Rainforest Alliance 2020

Tải xuống