Quy định áp dụng trong thời kỳ chuyển đổi Rainforest Alliance 2020

Quy định áp dụng trong thời kỳ chuyển đổi Rainforest Alliance 2020

Trọng tâm của Chương trình chứng nhận Rainforest Alliance là sứ mệnh mang đến một tương lai tốt đẹp cho con người và thiên nhiên bằng cách tạo ra hoạt động kinh doanh có trách nhiệm như là một chuẩn mực.

Tiêu chuẩn nông nghiệp bền vững Rainforest Alliance đặt ra các yêu cầu cho hoạt động đánh giá chứng nhận trong thời gian chuyển đổi.

Tải xuống