Chính sách khách quan

Để có được sự tin tưởng vào dịch vụ đánh giá sự phù hợp của chúng tôi, chúng tôi luôn đảm bảo sự khách quan và không mâu thuẫn lợi ích trong suốt quá trình chứng nhận của chúng tôi

Chúng tôi cố gắng tránh khỏi các tình huống phát sinh rủi ro đối với tính khách quan hoặc các xung đột lợi ích. Một xung đột lợi ích xảy ra khi một cá nhân hoặc tổ chức có nhiều lợi ích, mà một trong số đó có thể làm giảm độ tin cậy của một hoạt động cụ thể.

VCC&C có thêm những chính sách liên quan đến việc quản lý tính khách quan, như chính sách Chống tham nhũng, có sẵn trên website của chúng tôi.

Cơ cấu và chính sách của VCC&C được thiết lập để giảm thiểu hoặc tránh các xung đột lợi ích tiềm ẩn hoặc đang hiện hữu, ở cả cấp độ cá nhân và tổ chức.

Các nguyên tắc liên quan đến sự khách quan như sau:

– Nhận diện, phân tích và giảm thiểu các rủi ro đối với sự khách quan được thực hiện một cách liên tục;

– Có được các cam kết về sự khách quan và không mâu thuẫn lợi ích của tất cả nhân sự liên quan đến hoạt động chứng nhận bằng việc ký cam kết Quy tắc ứng xử của VCC&C và điền vào Phiếu cung cấp thông tin mối quan hệ. Các thông tin này được sử dụng để phân tích các rủi ro có liên quan và xác định các hành động giảm thiểu phù hợp;

– Chúng tôi không cung cấp các dịch vụ tư vấn, đánh giá thử và đào tạo cho việc chứng nhận, điều này nhấn mạnh tích khách quan trong các hoạt động chứng nhận của chúng tôi.

Đối với các chương trình chứng nhận mà VCC&C là tổ chức chứng nhận được công nhận, chúng tôi không:

– Đề nghị hành động hoặc sản phẩm cụ thể để tuân thủ với các yêu cầu áp dụng;

– Đưa ra các lời khuyên hoặc chỉ dẫn, yêu cầu các thực hành, hoặc cung cấp các hướng dẫn để đóng lại các điểm không phù hợp.

Từ lúc bắt đầu quá trình chứng nhận, chúng tôi nhận diện các rủi ro liên quan đến sự khách quan và không mâu thuẫn lợi ích trong các hoạt động chứng nhận bằng việc xem xét hồ sơ đăng ký và thực hiện các hành động giảm thiểu phù hợp nếu cần thiết.

Khi chúng tôi giới thiệu các tổ chức tư vấn hoặc công ty tư vấn hỗ trợ khách hàng chứng nhận, chúng tôi không tuyên bố hoặc ngụ ý rằng việc chứng nhận sẽ đơn giản hơn, dễ dàng hơn, nhanh hơn hoặc ít tốn kém hơn nếu một tổ chức tư vấn cụ thể được sử dụng.

Chúng tôi sẽ không có bất kỳ thỏa thuận nào cũng như không tham gia vào bất kỳ dịch vụ tư vấn nào mà trong đó chúng tôi trả thù lao cho bên tư vấn nếu bên tư vấn giới thiệu khách hàng đến VCC&C; hoặc ngược lại, bên tư vấn trả tiền cho chúng tôi khi giới thiệu bên tư vấn cho khách hàng.

Các đánh giá viên, người ra quyết định chứng nhận và nhân viên giải quyết tranh chấp không được giao các nhiệm vụ liên quan đến khách hàng nếu họ đã làm việc tại hoặc cung cấp dịch vụ tư vấn cho khách hàng trong vòng hai năm trước đó.