Quy định chứng nhận và thanh tra đánh giá Rainforest Alliance 2020

Quy định chứng nhận và thanh tra đánh giá Rainforest Alliance 2020

Trọng tâm của Chương trình chứng nhận Rainforest Alliance là sứ mệnh mang đến một tương lai tốt đẹp cho con người và thiên nhiên bằng cách tạo ra hoạt động kinh doanh có trách nhiệm như là một chuẩn mực.

Cùng với tầm nhìn dài hạn của Rainforest Alliance, Hệ thống đảm bảo của Chương trình chứng nhận Rainforest Alliance đưa vào những đổi mới để đảm bảo hoạt động chứng nhận cụ thể theo tình huống, điều chỉnh theo dữ liệu và dựa trên rủi ro.

Tải xuống
Trở lại