Chính sách chống tham nhũng

Chúng tôi cam kết thực hiện tất cả các công việc một cách trung thực và có đạo đức. Chúng tôi không thực hiện các hành vi tham nhũng, nhận hối lộ và gian lận, và cam kết hoạt động một cách chuyên nghiệp, công bằng và chính trực trong tất cả các giao dịch kinh doanh và các mối quan hệ.Bất kỳ nhân viên nào của công ty vi phạm chính sách này sẽ phải đối mặt với các hình thức kỷ luật, có thể bị sa thải nếu có hành vi vi phạm nghiêm trọng. Bất kỳ cá nhân nào không phải là nhân viên công ty vi phạm chính sách này (hoặc chúng tôi có những nghi vấn hợp lý để tin rằng đây là trường hợp vi phạm) có thể bị chấm dứt hợp đồng ngay lập tức.

Chính sách này không phải là một phần của hợp đồng lao động của bất kỳ nhân viên nào và chúng tôi có thể sửa đổi nó bất kỳ lúc nào.

Tham nhũng là việc đưa ra, hứa hẹn, cấp, nhận, gạ gẫm hoặc chấp nhận một lợi ích bất chính cho mình để một bên có lợi ích trái với quy định trong việc thực hiện các dịch vụ, mua hoặc bán hàng hóa hoặc trong các mối quan hệ kinh doanh.

Chúng tôi nghiêm cấm tất cả các hình thức tham nhũng và áp dụng những biện pháp không khoan nhượng cho bất kỳ sự vi phạm nào đối với chính sách này.

Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các hoạt động của mình phù hợp với luật pháp và các tiêu chuẩn hiện hành. Theo đó, chúng tôi sẽ: 

– Không gây bất kỳ ảnh hưởng nào đối với quyết định và tính khách quan của các nhân viên để có được lợi ích từ các hoạt động phi đạo đức hoặc trái với luật pháp và tiêu chuẩn hiện hành.

– Không chấp nhận hoặc tìm kiếm, trực tiếp hoặc gián tiếp, bất kỳ thứ gì có giá trị, bao gồm tiền mặt hoặc các khoản tương đương tiền mặt, quà tặng, khoản vay, phí, ưu đãi, chiết khấu, lợi thế hoặc lợi ích dưới bất kỳ hình thức nào, cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào để đưa, hứa hẹn hoặc đề xuất lợi ích trái phép.

– Ghi chép chính xác tất cả các giao dịch tài chính vào sổ sách và hồ sơ lưu. 

– Đẩy mạnh hoạt động tập huấn nội bộ về phòng, chống tham nhũng.

Về dịch vụ chứng nhận, sau khi được chứng nhận, người sở hữu chứng nhận phải tính toán tất cả doanh số bán sản phẩm được chứng nhận. Người sở hữu chứng nhận phải đăng ký từng giao dịch của sản phẩm được chứng nhận trong hệ thống của chủ sở hữu chương trình để cho phép ban hành các chứng nhận giao dịch theo các yêu cầu hiện hành của chương trình chứng nhận.

Các ví dụ của sự tham nhũng liên quan đến dịch vụ chứng nhận bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

– Một cá nhân chịu trách nhiệm cho việc bán hàng đề nghị một khoản chiết khấu không được nêu trong các đề xuất dịch vụ khi thỏa thuận hợp đồng;

– Một cá nhân chịu trách nhiệm sắp xếp lịch trình đánh giá tiếp nhận bất kỳ vật gì có giá trị để ưu tiên sắp xếp lịch trình đánh giá cho một khách hàng trước những khách hàng khác trong cùng một thời điểm tiếp nhận đề nghị;

– Một chuyên gia đánh giá nhận bất kỳ vật gì có giá trị từ một khách hàng để cố tình không báo cáo các điểm không phù hợp được tìm thấy trong quá trình đánh giá;

– Một chuyên gia đánh giá tiếp nhận bất kỳ vật gì có giá trị từ một khách hàng để đưa ra hướng dẫn cụ để cho việc đóng các điểm không phù hợp;

– Một chuyên giá đánh giá chấp nhận sự ưu đãi từ một khách hàng trong suốt quá trình đánh giá trong khi khoản thanh toán của khách hàng theo hợp đồng đã bao gồm các chi phí này.

Nhân viên có bằng chứng, câu hỏi hoặc nghi ngờ về bất kỳ hình thức tham nhũng nào phải báo cáo ngay cho người quản lý của mình, thông qua email info@vccc.com.vn, hoặc có thể gửi thư ẩn danh trực tuyến đến Thủ tục Giải quyết Phàn nàn và Khiếu nại.

Chúng tôi sẽ không khoan nhượng cho bất kỳ hành động trả đũa nào đối với bất kỳ ai đặt câu hỏi, nêu ra các lo ngại hoặc báo cáo về các hành động liên quan đến tham nhũng.

Khi nhận được bất kỳ trường hợp nào liên quan đến việc tham nhũng, chúng tôi sẽ điều tra để làm rõ và thực hiện các hành động thích hợp, bao gồm:

– Quyết định liệu đó có phải là một trường hợp tham nhũng hay không và những người liên quan;

– Phỏng vấn những người liên quan;

– Xác minh các bằng chứng;

– Xác định các nguyên nhân;

– Báo cáo trường hợp tham nhũng đến Chủ tịch Ủy ban Phàn nàn và Khiếu nại;

– Thực hiện các hành động kỷ luật và các hành động pháp lý tùy theo mức độ nghiêm trọng của vụ việc;

– Thực hiện các biện pháp khắc phục tùy thuộc vào bản chất của từng trường hợp, bao gồm nhưng không giới hạn ở: lặp lại hoạt động đánh giá bằng chi phí của chúng tôi, trả lại bất kỳ hàng hóa nào đã nhận hoặc hoàn trả lại tiền cho khách hàng;

– Thực hiện theo thủ tục hành động khắc phục, báo cáo trường hợp tham nhũng và kết quả của các hành động khắc phục được thực hiện cho ban quản lý; Trường hợp tham nhũng cũng sẽ là đầu vào cho việc xem xét hoạt động quản lý.

Các nhân viên vi phạm chính sách này sẽ bị xử lý kỷ luật, trong đó có thể bao gồm việc chấm dứt hợp đồng cũng như các thủ tục pháp lý và các hình phạt được áp dụng theo Luật Phòng chống tham nhũng. 

VCC&C có quyền áp dụng các biện pháp mà VCC&C cho là phù hợp đối với bất kỳ khách hàng nào có hành động chống lại chính sách này.

Bất kỳ trường hợp tham nhũng hoặc gian lận nào được phát hiện trong quá trình thực hiện một chương trình chứng nhận phải được thông báo ngay cho chủ chương trình.

Tất cả nhân viên của VCC&C có trách nhiệm tuân thủ chính sách này.