Tiêu chuẩn nông nghiệp bền vững – Yêu cầu canh tác

Tiêu chuẩn nông nghiệp bền vững – Yêu cầu canh tác

Trọng tâm của Chương trình chứng nhận Rainforest Alliance là sứ mệnh mang đến một tương lai tốt đẹp cho con người và thiên nhiên bằng cách tạo ra hoạt động kinh doanh có trách nhiệm như là một chuẩn mực.

Tiêu chuẩn nông nghiệp bền vững Rainforest Alliance đặt ra các yêu cầu canh tác nhằm xây dựng một cơ chế mang tính thực tiễn cho ngành nông nghiệp bền vững. Các yêu cầu canh tác còn hỗ trợ đơn vị sở hữu chứng nhận tối ưu hóa các tác động xã hội, môi trường và kinh tế của ngành nông nghiệp, và còn mang đến cho người nông dân những giá trị gia tăng để cải thiện đời sống và bảo vệ cảnh quan mà họ đang sống và làm việc.

Tải xuống
Trở lại