Tiêu chuẩn nông nghiệp bền vững – Yêu cầu đối với chuỗi cung ứng

Tiêu chuẩn nông nghiệp bền vững – Yêu cầu đối với chuỗi cung ứng

Trọng tâm của Chương trình chứng nhận Rainforest Alliance là sứ mệnh mang đến một tương lai tốt đẹp cho con người và thiên nhiên bằng cách tạo ra hoạt động kinh doanh có trách nhiệm như là một chuẩn mực.

Chương trình chứng nhận Rainforest Alliance 2020 không chỉ hướng đến sự minh bạch mà còn thúc đẩy các thực hành kinh doanh có trách nhiệm bởi các công ty trong suốt chuỗi cung ứng.

Tải xuống
Trở lại